کد خبر: 5513    1395/07/5
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم بی تا دادپو با عنوان: «مطالعه الکتروشیمیایی 'N,N,N’,N’- تترامیل-1-،4- فنیلن دی آمین در محیط های آبی و آلی، بررسی اثر حلال و الکتروسنتز داروهای ضد انعقاد خونبررسی رفتار جذب سطحی آلیزارین رد -S و بررسی اکسیداسیون الکتروشیمیایی مشتقات آلیزارین در حضور آریل سولفینیک اسیدها به عنوان نوکلئوفیل» 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند